KSTA THODANNUR

K E R A L A    S C H O O L    T E A C H E R S     A S S O C I A T I O N

EXECUTIVE MEMBERS

P K Jithesh
K V Sasi

P K Krishnadas

Sujendraghosh
T Pushpahensanan

C Gopalakrishnan

K C Moly

SUB DISTRICT COMMITTEE MEMBERS

G K Jigeesh
Vipin
P K Aneesh
K Sajeevan

R Midhun

M Sreenadh


P Rameshan
Krishnakumar
P M Babu
O Babu
Ushasree

Valsan

A P Rameshan

C H Sreedharan

V P Sathyan

P K Ramakrishnan
Shajina
T N Mammu


K Geetha

J Amritha

V Shareef

O Nanu

Sreemathi
Pramod

SUB DISTRICT COMMITTE

V K Rajagopalan

President


T Sureshbabu

Secretary

K Mohanan

Treasurer


P Rajan

Vice President

K Sreenivasan

Vice President


O P Balakrishnan

Joint Secratary


T K Raveendran

Joint Secretary

DISTRICT COMMITTEE MEMBERS

K Gopalan

District executive 

committee member

 

O K Jisha

District committe member