KSTA THODANNUR

K E R A L A    S C H O O L    T E A C H E R S     A S S O C I A T I O N

                                                  
                                                                                              DOWNLOADS

നാലാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ +2 വരെയുള്ള മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകൾ കേൾക്കാൻ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ 

 class 4   
  class 5
  class 6
  class 7
  class 8
  class 9
  class 10
  class +1
 class +2
പ്രധാന അധ്യാപക സ്ഥലം മാറ്റം
 spark guide
 FormA admission for PF
 Form C.  P.F. Passbook
 
 പ്രധാന അധ്യാപക സ്ഥലം മാറ്റം
  spark guide
  FormA admission for PF
  Form C.  P.F. Passbook
 
 
  Form D    P.F.  TA
  P.F നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  F.B.S
 
 
  Click to download